Κάτω τα χέρια σας από τις παραλίες μας, την ακτογραμμή και τη θάλασσα


Δελτίο Τύπου – Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Κάτω τα χέρια σας από τις παραλίες μας, την ακτογραμμή και τη θάλασσα:

Τα Κοινά Δεν Είναι Προς Πώληση!

Πώς η θάλασσα, οι ακτές και οι παραλίες μετατρέπονται σε «ακίνητη ιδιοκτησία»,

μέσω «διαταγμάτων ανάπτυξης», χωρίς «πολεοδομικές αιτήσεις» και με «υπουργικές αποφάσεις»

Νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην ένταξη της θάλασσας στον ορισμό του όρου «ακίνητη ιδιοκτησία» με σκοπό τη διευκόλυνση αναπτυξιακών έργων, τόσο στη θάλασσα, αλλά και στον παράκτιο χώρο, έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται να συζητηθεί προσεχώς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Βουλής τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Το νομοσχέδιο εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίες αποσκοπούν στην οικειοποίηση και ιδιωτικοποίηση των κοινών (appropriation and privatization of the commons). Μετά τις απροκάλυπτες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την προστασία των παραλιών, των ακτών και θαλασσών μας, βλέπουμε τώρα τις προσπάθειες νομιμοποίησης αντί τιμωρίας των παρανομούντων, με αποτέλεσμα τα επιχειρηματικά κέρδη και τα ιδιωτικά συμφέροντα να μπαίνουν πλέον απροκάλυπτα πάνω από τα δικαιώματα των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 μέχρι 2013», ουσιαστικά αποσκοπεί στον κατακερματισμό του θαλάσσιου χώρου σε τεμάχια προς πώληση από το ίδιο το κράτος, με στόχο την προσέλκυση και εξυπηρέτηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Καταρχάς, η ερμηνεία του όρου «ακίνητη ιδιοκτησία» (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) διευρύνεται για να συμπεριλάβει τον θαλάσσιο χώρο, ο οποίος με έργα ή δραστηριότητες ή διευκολύνσεις συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ακίνητη ιδιοκτησία, όπως αυτή ορίζεται στη νομοθεσία.

Παράλληλα, με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ο όρος «ανάπτυξη» έρχεται να συμπεριλάβει μία σειρά από μεγάλες και υψηλού (περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού) ρίσκου αναπτύξεις στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον όπως: επίχωση της θάλασσας, κατασκευή λιμενικών έργων και μαρίνων, κατασκευή αποβάθρων ή κυματοθραυστών, κατασκευή αιολικών πάρκων και άλλων ενεργειακών υποδομών, εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών αφαλάτωσης ή φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς καυσίμων, εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς επίσης και διευκολύνσεις για θαλάσσια αθλήματα και ψυχαγωγία.

Επιπλέον, ο βασικός νόμος τροποποιείται δίνοντας τη δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών να παραχωρεί άδεια για οποιαδήποτε ανάπτυξη ή κατηγορία ανάπτυξης που ορίζεται στο νομοσχέδιο μέσω ενός διατάγματος, το οποίο θα δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα ονομάζεται «Διάταγμα Αναπτύξεως». Και όλα αυτά χωρίς να απαιτείται καν η υποβολή αίτησης για έκδοση των απαραίτητων έως τώρα πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών από την Πολεοδομική Αρχή, δηλαδή το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως [1].

Με αυτό τον τρόπο η συγκεκριμένη τροποποίηση δημιουργεί μια super-fast-track διαδικασία για αναπτύξεις στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, η οποία θα ακυρώνει την ανάγκη για την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, πριν από την αδειοδότηση κάποιου έργου.  

Σε μια εποχή όπου βιώνουμε πλέον καθημερινά την παραβίαση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και την καταπάτηση των κοινωνικών κεκτημένων μας, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καλεί όλες και όλους να πάρουν θέση έναντι του καταστροφικού, άδικου και σκανδαλώδους τροποποιητικού νομοσχεδίου, υπογράφοντας το ψήφισμα διαμαρτυρίας και δηλώνοντας ξεκάθαρα την εναντίωσή τους σε κάθε προσπάθεια οικειοποίησης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των κοινών φυσικών πόρων.

Σημειώσεις:

[1] Οι πιο σημαντικές προσθήκες στο νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

 • Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται και ο ορισμός της > «ακίνητης ιδιοκτησίας» πλέον περιλαμβάνει θαλάσσιο χώρο, ο > οποίος με έργα ή δραστηριότητες ή διευκολύνσεις συνδέεται άμεσα ή > έμμεσα με ακίνητη ιδιοκτησία, όπως αυτή ορίζεται στο εν λόγω > άρθρο.

 • Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με σκοπό να συμπεριλάβει > στον όρο «ανάπτυξη», τη διεξαγωγή εργασιών σε θαλάσσιο έργο, > κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ή καθοριζόμενων από το > νόμο ή άλλη νομοθεσία ή από σχέδιο ανάπτυξης, είτε από το ίδιο > κράτος ή κατόπιν σύμβασης από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή > ιδιωτικού δικαίου για:

 • *επίχωση της θάλασσας ή θωράκιση παράκτιων πρανών, *

 • *κατασκευή λιμενικών έργων (λιμανιών ή λιμενίσκων ή αλιευτικών > καταφυγίων ή αγκυροβολίων ή χώρων ελλιμενισμού και άλλα παρόμοια) > ή κεκλιμένων (ράμπα) ανέλκυσης – καθέλκυσης ή μαρίνων, *

 • κατασκευή αποβάθρων (περιλαμβανομένων λιμενοβραχιόνων ή προβλητών) > ή κυματοθραυστών ή εξέδρων ή πλωτών εξέδρων ή νησίδων, 

 • *κατασκευή αιολικών πάρκων ή άλλων παρόμοιων ανανεώσιμων πηγών > ενέργειας ή υποδομών για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από > κυματισμούς, *

 • *εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών αφαλάτωσης ή φορτοεκφόρτωσης – > μεταφοράς καυσίμων ή άλλων υποδομών, *

 • διευκόλυνση για θαλάσσια αθλήματα ή ψυχαγωγία ή άλλα παρόμοια, 

 • *εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας και *

 • άλλες παρόμοιες εργασίες.

 • Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του > εδαφίου (1) από μία νέα πρόνοια, η οποία προβλέπει ότι ο Υπουργός > δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της > Δημοκρατίας (στον παρόντα Νόμο αναφέρεται ως «Διάταγμα > Αναπτύξεως») να χορηγήσει πολεοδομική άδεια για οποιαδήποτε > ανάπτυξη ή κατηγορία ανάπτυξης που ορίζεται στο διάταγμα, χωρίς να > έχει υποβληθεί αίτηση για το σκοπό αυτό και ως εκ τούτου για > τέτοια ανάπτυξη ή κατηγορία ανάπτυξης που ορίζεται στο Διάταγμα > δεν υποβάλλεται αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή.

Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών

Δελτίο Τύπου – Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ένα «αναπτυξιακό» καθεστώς εκτάκτου ανάγκης,

με πρόσχημα το «δημόσιο συμφέρον» και την οικονομική κρίση

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καταγγέλλει την κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών για την προσπάθεια οικειοποίησης, ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης των κοινών φυσικών μας πόρων, με πρόσχημα τη «διάθεση κρατικής γης είτε προς πώληση είτε προς ενοικίαση», δήθεν για «σκοπούς δημοσίας ωφελείας» και «έξοδο από την οικονομική κρίση».

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών τονίζει απερίφραστα και κατηγορηματικά ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να κοινωνικοποιήσει τη ζημιά και να ιδιωτικοποιήσει το κέρδος εις βάρος τόσο της κοινωνίας, όσο και του περιβάλλοντος, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή και ανεκτή σε καμία απολύτως περίπτωση. Ειδικά, μάλιστα, από τη στιγμή που η προσπάθεια αυτή όχι απλώς ακολουθεί την ίδια ‘αναπτυξιακή’ λογική και πρακτική που οδήγησε την οικονομία και την κοινωνία σε κατάρρευση, αλλά ακόμη χειρότερα επειδή έρχεται να θεσπίσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για το ξεπούλημα κρατικής γης και ιδιαίτερα θαλάσσιων, παραθαλάσσιων ή / και δασικών περιοχών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε μία σειρά από νομοσχέδια, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν:

 • Τη μετατροπή της θάλασσας σε «ακίνητη περιουσία», καθώς επίσης και την αδειοδότηση μιας πλειάδας «παράκτιων και θαλάσσιων αναπτύξεων» υψηλού περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού ρίσκου, μέσω «υπουργικών διαταγμάτων» και «χωρίς την υποβολή πολεοδομικών αιτήσεων» [1] ·

 • Τη μείωση της απαιτούμενης απόστασης από 500 στα 100 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας για εκμίσθωση ή άλλη διάθεση παραθάλασσιας κρατικής δασικής γης. Αφού μειωθεί η απόσταση αυτή στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, η παραθαλάσσια κρατική δασική γη θα μπορεί να εκμισθωθεί ή διατεθεί «για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου»·

 • Την εκμετάλλευση κρατικής γης, κατά τρόπο που η διάθεσή της να γίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την απλή ενημέρωση, χωρίς την προαπαιτούμενη έγκριση, της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ειδικά όσον αφορά το τελευταίο νομοσχέδιο, με τίτλο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Τροποποιητικός (Αρ. 6) Νόμος του 2014», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30 Οκτωβρίου 2014 και συζητήθηκε χθες Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, προβλέπεται η τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε «το Υπουργικό Συμβούλιο να έχει το δικαίωμα σε εξαιρετικές περιπτώσεις για σκοπούς δημοσίας ωφελείας, να προβαίνει στην αποξένωση οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας».

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών, «η τροποποίηση της νομοθεσίας εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς: πρώτο να έχει την ευχέρεια το κράτος να αξιοποιεί τη δική του κρατική περιουσία ανεξαρτήτως μνημονίων, δεύτερο να μπορεί το κράτος να εξυπηρετεί υποχρεώσεις που έχει έναντι, για παράδειγμα, του χρέους ύψους €1 δισ. στην Κεντρική Τράπεζα και επίσης για σκοπούς αποκρατικοποιήσεων». Μάλιστα, ο Υπουργός Εσωτερικών πρόσθεσε ότι «αυτό το πράγμα μειώνει το χρέος και μακάρι να ήταν όλοι οι δανειστές μας όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, να βάζεις δηλαδή γη και να σου δίνουν το δάνειο». Τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι, αν και η θέση της κυβέρνησης είναι ότι η Βουλή θα πρέπει να ενημερώνεται, παράλληλα δεν θα πρέπει να προϋποτίθεται η έγκριση της Βουλής για την παραχώρηση κρατικής δασικής γης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εσωτερικών, «άλλη η δουλειά της Βουλής, άλλη η δουλειά της κυβέρνησης. Θα έχουμε κυβερνώσα Βουλή; Δεν είναι αυτό το επιδιωκόμενο γι' αυτό θα πρέπει η Βουλή να ενημερώνεται και στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα μπορεί να ελέγχει την κυβέρνηση. Ο καθένας με το ρόλο του, ο καθείς όπου ετάχθη».

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών θεωρεί την αποξένωση – εκχώρηση δημόσιων αγαθών και πόρων (φυσικών και μη) ως κίνηση πολέμου ενάντια στην κοινωνία. Τα κοινά προσφέρουν στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης μιας συμμετοχικής δημοκρατικής κοινωνίας, αλλά και στην προστασία της από την ασυδοσία των κερδοσκόπων. Η κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη απαιτεί, ειδικά σε τόσο δύσκολες συνθήκες όπως αυτές που διανύουμε σε μια περίοδο πολυδιάστατης κρίσης, συλλογικές αποφάσεις και όχι συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια λίγων. Οι αποκρατικοποιήσεις της γης, των δασών, των παραλιών, της ακτογραμμής και της θάλασσας δεν νομιμοποιούνται ηθικά, ούτε και όταν αυτές γίνονται στο βωμό του δημόσιου χρέους. Ιδιαίτερα τώρα, σε μια στιγμή που όλοι παραδέχονται ότι η κρίση προκλήθηκε από τις δυνάμεις της αγοράς και κυρίως από τις ιδιωτικές τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, με προεξάρχον παράδειγμα τις εταιρείες ανάπτυξης γης, οι οποίες έρχονται σήμερα να οικειοποιηθούν τα κοινά, με πρόσχημα την αποπληρωμή του – κατά τα άλλα – δημόσιου χρέους που οι ίδιες δημιούργησαν. Ωστόσο, ο Υπουργός Εσωτερικών, αντί να αντιληφθεί τα πιο πάνω, συνεχίζει να προωθεί μια αυταρχική και ετσιθελική «αναπτυξιακή» πολιτική, στη βάση της οποίας θεωρεί ότι έχει το προνόμιο να αποφασίζει, χωρίς τις απαιτούμενες πολεοδομικές αιτήσεις, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, μέσω super-fast-track διαδικασιών και με υπουργικά διατάγματα, το μέλλον των δημόσιων αγαθών και των κοινών φυσικών μας πόρων.

Τέλος, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών τονίζει ότι τα πιο πάνω νομοσχέδια εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο νεοφιλελεύθερων «αναπτυξιακών» πολιτικών, οι οποίες αποσκοπούν στην οικειοποίηση, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των κοινών φυσικών μας πόρων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ή καλύτερα το φαύλο κύκλο «ανάπτυξης», στον οποίο τα επιχειρηματικά κέρδη και τα ιδιωτικά συμφέροντα μπαίνουν πλέον απροκάλυπτα πάνω από τα δικαιώματα των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καλεί όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της κυπριακής κοινωνίας να κινητοποιηθούν, να αντισταθούν και να σταματήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης και τα νομοσχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώσεις:

[1] Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 μέχρι 2013» ή «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 18 Ιουνίου 2014. Σύμφωνα με την ‘Αιτιολογική Έκθεση’, «το νομοσχέδιο στοχεύει στην προσθήκη των απαραίτητων διατάξεων (άρθρα 2 και 20), ώστε να επιτρέπονται αναπτύξεις, καθώς και η συμπερίληψη έργων, δραστηριοτήτων ή διευκολύνσεων σε θαλάσσιο χώρο, ώστε να εξυπηρετείται καθολικά ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι στις περιπτώσεις που η πολεοδομική άδεια θεωρείται δοσμένη δεν θα υποβάλλονται πολεοδομικές αιτήσεις (άρθρο 22)».

Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών

Δελτίο Τύπου – Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Όχι στην Κοινωνικοποίηση της Ζημιάς και την Ιδιωτικοποίηση του Κέρδους:

Κάτω τα Χέρια Από τα Κοινά – Τα Δάση, οι Παραλίες, οι Ακτές και η Θάλασσα Δεν Είναι Προς Πώληση!

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών διοργάνωσε σήμερα μια διαμαρτυρία έξω από την Βουλή των Αντιπροσώπων για να φωνάξει ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης για οικειοποίηση, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των κοινών φυσικών μας αγαθών και πόρων δήθεν για «σκοπούς δημοσίας ωφελείας» και «έξοδο από την οικονομική κρίση». Σε μια στιγμή που όλοι παραδέχονται ότι η κρίση προκλήθηκε κυρίως από από τις ιδιωτικές τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, με προεξάρχον παράδειγμα τις εταιρείες ανάπτυξης γης, είναι παράλογο οι ίδιες να έρχονται σήμερα να οικειοποιηθούν τα κοινά, με πρόσχημα την αποπληρωμή του – κατά τα άλλα – δημόσιου χρέους που οι ίδιες δημιούργησαν.

Παρότι η κατάσταση με τα νομοσχέδια είναι πολύ ρευστή, η δυναμική της Πρωτοβουλίας μας έχει καταφέρει μέχρι στιγμής την καθυστέρηση της ψήφισης τριών νομοσχεδίων από τη Βουλή. Παρ’όλα αυτά, η παρουσία σχεδόν 250 διαδηλωτών τονίζει ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να κοινωνικοποιήσει τη ζημιά και να ιδιωτικοποιήσει το κέρδος, εις βάρος τόσο της κοινωνίας, όσο και του περιβάλλοντος, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή και ανεκτή. Ειδικά, μάλιστα, από τη στιγμή που η προσπάθεια αυτή όχι απλώς ακολουθεί την ίδια «αναπτυξιακή» λογική και πρακτική που οδήγησε την οικονομία και την κοινωνία σε κατάρρευση, αλλά ακόμη χειρότερα επειδή έρχεται να θεσπίσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για το ξεπούλημα κρατικής γης και ιδιαίτερα θαλάσσιων, παραθαλάσσιων ή / και δασικών περιοχών.

Η Πρωτοβουλία έχει ήδη τονισει την αντίθεση της με τρία νομοσχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν:

 • Τη μετατροπή της θάλασσας σε «ακίνητη περιουσία», καθώς επίσης και την αδειοδότηση μιας πλειάδας «παράκτιων και θαλάσσιων αναπτύξεων» υψηλού περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού ρίσκου, μέσω «υπουργικών διαταγμάτων» και «χωρίς την υποβολή πολεοδομικών αιτήσεων» ·

 • Τη μείωση της απαιτούμενης απόστασης από 500 στα 100 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας για εκμίσθωση ή άλλη διάθεση παραθάλασσιας κρατικής δασικής γης. Αφού μειωθεί η απόσταση αυτή στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, η παραθαλάσσια κρατική δασική γη θα μπορεί να εκμισθωθεί ή διατεθεί «για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου» ·

 • Την εκμετάλλευση κρατικής γης, κατά τρόπο που η διάθεσή της να γίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την απλή ενημέρωση, χωρίς την προαπαιτούμενη έγκριση, της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών θεωρεί την αποξένωση – εκχώρηση των κοινών φυσικών χώρων ως μια πράξη κατάργησης των κοινωνικών κεκτημένων και ξεπουλήματος των δημόσιων αγαθών. Τα κοινά προσφέρουν στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης μιας συμμετοχικής δημοκρατικής κοινωνίας, αλλά και στην προστασία της από την ασυδοσία των κερδοσκόπων. Καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να πουλά τα δάση, τις παραλίες, τις ακτές και τη θάλασσα. Υποχρέωση όλων μας είναι να διαφυλάξουμε τα κοινά για εμάς και για τις μελλοντικές γενιές.

Σε αυτό το φαύλο κύκλο «ανάπτυξης», στον οποίο τα επιχειρηματικά κέρδη και τα ιδιωτικά συμφέροντα μπαίνουν πλέον απροκάλυπτα πάνω από τα δικαιώματα των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καλεί όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της κυπριακής κοινωνίας να κινητοποιηθούν, να αντισταθούν και να σταματήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης και τα νομοσχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πάρτε θέση – Τα κοινά δεν είναι προς πώληση, ανήκουν σε όλες και όλους μας:

http://reclaimthesea.org/kypros-aktogrammi-psifisma/

Η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών απαιτεί:

Την προστασία των δημόσιων παραλιών, των φυσικών ακτών και των θαλασσών μας ·

Τη διασφάλιση της ανοικτής, ελεύθερης και δημόσιας πρόσβασης στις ακτές και τις παραλίες μας·

Την εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθεσιών, όπως το ‘Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της Σύμβασης της Βαρκελώνης’ και ο ‘περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμος’, καθώς επίσης και την εφαρμογή ανοικτών, δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, με σεβασμό στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά μας δικαιώματα, όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και η διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και των κοινών αγαθών.

Facebook:

Cyprus Natural Coastline – Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών:

https://www.facebook.com/coastlinecy /

Reclaim The Sea: https://www.facebook.com/reclaimthesea

Website: wwwHYPERLINK "http://www.reclaimthesea.org/".HYPERLINK "http://www.reclaimthesea.org/"reclaimtheseaHYPERLINK "http://www.reclaimthesea.org/".HYPERLINK "http://www.reclaimthesea.org/"org / Email: infoHYPERLINK "mailto:info@reclaimthesea.org"@HYPERLINK "mailto:info@reclaimthesea.org"reclaimtheseaHYPERLINK "mailto:info@reclaimthesea.org".HYPERLINK "mailto:info@reclaimthesea.org"org